Lejebetingelser

1. Almindelige betingelser

1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Gadeforeningen/Gadegrej , vedrørende det i lejekontrakten anførte materiel.
1.2 De på websitet opgivne priser er ekskl. moms og transport. Transportudgifter betales af lejer efter gældende takst.
1.3 I det følgende betegnes Gadeforeningen/Gade Grej som udlejer, og vores kunder betegnes som lejer.

2. Lejemålets varighed og beregning

2.1 For alt materiel der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag, det  lejede forlader udlejers plads, og løber til og med den dag det lejede afhentes eller returneres til udlejers plads.
2.3 Lejen beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ikke.

3. Forpligtelser og ansvar

3.1 Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. reklamation over fejl og mangler ved det lejede skal ske skriftligt til udlejer straks efter modtagelse. Senere reklamationer vil ikke blive taget til følge.
3.2 Reklamationer over materiellet eller levering berettiger ikke til krav om lejereduktion.
3.3 Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i lejeperioden. Lejer er således ansvarlig for alle typer af skader, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Lejer er forpligtet til selv, at tegne en ansvarsforsikring, som dækker ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes  når det lejede er i brug.
3.4 Udlejer er kun ansvarlig for skader, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes forsømmelse fra udlejer eller denne ansattes side.
3.5 Udlejer hæfter dog aldrig for lejers driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, uanset om dette måtte kunne henføres til det lejede.
3.6 Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs i det omfang udlejer bliver pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, for tab og skader som udlejer ikke kan gøres ansvarlig for jf. ovenfornævnte betingelser.
3.7 Udlejning eller udlån af det lejede materiel til tredjemand må under ingen omstændigheder finde sted. Yderligere må det lejede materiel ikke uden udlejers samtykke flyttes fra den  i lejeaftalen opgivne adresse.  Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige det lejede materiel i udlejningsperioden.
3.8 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede materiel sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning og andre offentlige forskrifter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder er udlejer uvedkommende.
3.9 Lejer er forpligtet til at sikre at materiel, hvortil der kræves et førercertifikat, kun anvendes af personer med et gyldigt certifikat.

4. Transport, levering og placering

4.1 Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan foregå forhindringsfrit, på stabilt, kørefast og jævnt underlag. I modsat fald må lejer påregne et tillæg til transportprisen.
4.2 Lejer forpligter sig til at sende kort over placering af materiellet, anvise transportvej til placering, samt fysisk at afmærke pladsen/pladserne, hvor materiellet skal placeres.
4.3 Lejer er forpligtet til at indhente eventuelle tilladelser til opstilling på offentlige arealer.

5. Driftsudgifter

5.1 Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, opstilling, nedtagning og betjening samt alle udgifter til vedligeholdelse af sliddele, brændstof, elektricitet og lignende.
5.1 Alle reparationer må kun udføres af udlejer eller et af udlejer anvist og godkendt værksted.

6. Beskadigelse og aflevering

6.1 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade på materiellet, også selvom skaden er hændelig. Såfremt det lejede beskadiges i lejeperioden, er lejer forpligtet til at afholde samtlige udgifter til materiellets istandsættelse. Ekstra omkostninger til transport i forbindelse med reparation af skadet materiel samt udlejers driftstab i reparationsperioden, afholdes af lejer. Såfremt udlejer skønner at, omkostningerne ved reparation af det beskadiget materiel overstiger genkøbsværdien på nyt materiel, erstatter lejer alene det lejedes nyværdi.
6.2 Det lejede materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellet er modtaget på udlejers plads finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejer.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Såfremt intet andet er aftalt er udlejers betalingsbetingelse netto kontant 7 dage før levering.
7.2 Ved for sen betaling er udlejer berettiget til at kræve morarenter for forfaldsdato begyndelse til betalingen finder sted, med 2% pr. påbegyndt måned. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr på kr. 100,00 per fremsendt rykkerskrivelse samt kompensationsbeløb på kr. 350,00. Eventuelle rabatter ydes kun ved rettidig betaling.
7.3 Faktura fremsendes udelukkende pr. e-mail.
7.4 Stillet depositum er til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have i forbindelse med den indgåede aftale.

8. Ejendomsret

8.1 Det lejede materiel forbliver i lejeperioden udlejers ejendom og må ikke pantsættes, sælges, overdrages eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand.
8.2 Materiellet må ikke fremlejes, udlånes eller føres ud af Danmark uden skriftlig tilladelse fra udlejer.
8.3 Udlejer eller dennes repræsentant har til enhver tid ret – men ikke pligt – til at besigtige det lejede materiel.

9. Misligeholdelse

9.1 I tilfælde af lejers misligeholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler indgået med udlejer, er udlejer berettiget til at hæve aftalen og afhente det lejede materiel.
9.2 Demontering, nedtagning og tilbagetransport af materiellet i forbindelse med misligeholdelse sker for lejers regning og risiko.

10. Generelt

10.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre udlejningbetingelser samt lejepriser uden forudgående varsel.
10.2 Lejer har i forbindelse med kontraktens indgåelse givet tilladelse til, at udlejer udsender nyhedsmails til lejer.
10.3 I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed udlejer og lejer imellem, benyttes byretten i København.